ELISE – VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2021

SISÄLLYSLUETTELO

  1. YLEISTÄ
  2. TOIMINNAN TAVOITTEET
  3. HARRASTELIIKUNTA
  4. VALMENNUSTOIMINTA
  5. VALMENTAJATOIMIKUNTA
  6. KOULUTUSTOIMINTA
  7. TAPAHTUMAT, KILPAILUT JA LEIRITOIMINTA
  8. VIESTINTÄ
  9. YHTEISTYÖ
  10. TALOUSARVIO

1  YLEISTÄ

Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Vantaa ry (Elise – Vantaa, Elise – V) on Vantaalla toimiva Suomen Voimisteluliiton jäsenseura. Seuran toimintaa ja taloutta suunnittelee, kehittää sekä ylläpitää hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä hallituksen muut jäsenet. Seurassa toimii osa-aikainen seurakoordinaattori, joka vastaa jäsen- ja maksuasioista. Seurassa toimii kevätkaudella 2021 yht. 15 ohjaajaa ja valmentajaa. Tavoitteena on, että syyskaudella 2021 määrä pysyy vähintään samana. Vuoden 2021 toiminnan suunnittelua ja tavoitteenasettelua tekee erittäin haastavaksi edelleen jatkuva koronapandemia. Tämä toimintasuunnitelma ja talousarvio on laadittu tilanteessa, jossa on vielä erittäin epäselvää, missä laajuudessa esim. lähiharjoittelua on mahdollista tulevien kuukausien aikana toteuttaa. Suunnitelmaa on varauduttava päivittämään ja toimintaa sopeuttamaan edelleen tarpeen mukaan esim. lomautuksilla. Tässä vaiheessa suunnitelma laaditaan optimistisen skenaarion mukaan eli olettaen, että lähiharjoittelua voidaan helmikuun alusta alkaen jatkaa. Suunnitelmaan ja talousarvioon sisällytetään kuitenkin lyhyt kuvaus siitä, miten toimintaa toteutetaan ja budjettia sopeutetaan siinä tilanteessa, että sisäharjoittelu jälleen keskeytyisi.

2  TOIMINNAN TAVOITTEET

Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Vantaa ry:n toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen mahdollisuus harrastaa voimistelua monipuolisesti kunkin haluamalla tasolla. Tavoitteena on tarjota iloa, elämyksiä ja positiivisia kokemuksia liikuntaharrastuksen parissa sekä herättää elinikäinen innostus liikunnan harrastamiseen. Elise – Vantaan toiminta jakautuu lasten voimistelukouluihin sekä rytmisen voimistelun harraste-, esivalmennus- ja valmennusryhmiin. Joukkuevoimistelutoimintaa Elise – Vantaalla on yhden joukkueen verran harrastesarjassa.

Seuran tavoitteena on tarjota kohtuuhintainen ja kaikkien saatavilla oleva liikuntaharrastus. Tavoitteena on, että kaikille toiminnassa mukana oleville voimistelijoille voitaisiin tarjota ryhmä, joka vastaa heidän taitotasoaan ja toiveitaan mahdollisimman hyvin. Pääasiassa Vantaan Aviapoliksen suuralueella Pakkalassa toimivat ryhmät mahdollistavat alueen lapsille mukaanpääsyn liikunta- ja voimisteluharrastuksen pariin lähellä kotia.

Elise – Vantaan tavoitteena on luoda lasten ja nuorten liikunnalle hyvät toimintaedellytykset, tarjota asialliset toimintaan soveltuvat harjoitustilat sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuran tavoitteena on kehittää yhteistyötä Vantaan kaupungin liikuntatoimen sekä alueella toimivien koulujen ja muiden urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Tavoitteena on turvata valmennusryhmien harjoittelu Lumon liikuntahallissa, jossa on rytmisen voimistelun vaatima riittävä kattokorkeus. Lumon liikuntahalli on ainoa lajivaatimukset täyttävä paikka Vantaalla, josta rytmisen voimistelun harrastajat voivat saada vuoroja. Harrastetoimintaa ja pienten lasten valmennustoimintaa tullaan edelleen keskittämään Pointiin. Myös Veromäen koululla on tavoite tarjota harrasteliikuntaa. Pointin salissa voi harjoitella useita ryhmiä samaan aikaan, jolloin kaupungin tilat tulevat hyödynnettyä maksimaalisesti. Oikeanlaiset tilat yhdessä Vantaan kaupungin taloudellisen tuen kanssa ovat edellytyksenä harraste- ja valmennustoiminnan nykyisen tason ylläpitämiselle sekä toiminnan kehittämiselle.

3  HARRASTELIIKUNTA

Harrasteliikunnan kehittäminen ja monipuolistaminen on ollut seuran yleistavoite toiminnan alusta lähtien. Seuran tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Tuntivalikoimaa kehitetään seuralle myönnettyjen salivuorojen antamissa rajoissa seuran sääntöjen, jäsenkunnan toiveiden sekä Suomen Voimisteluliiton toimintaperiaatteiden mukaisesti. Harrastetoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille terveellinen liikuntaharrastus lähellä kotia.

Terveysliikuntaryhmien emotionaalisina tavoitteina ovat liikunnan ilo, elämykset ja onnistumisen kokemukset. Tärkeimpiä sosiaalisia tavoitteita ovat yhdessä tekeminen, toisen huomioiminen ja toisilta oppiminen. Tärkeimpinä motorisina tavoitteina ovat lapsen kehitysvaiheelle ominaisten liikkeiden monipuolinen harjaannuttaminen. Harrastajien on mahdollista tutustua voimistelun eri muotoihin ja valita kiinnostuksensa mukaisesti harrastusryhmä sekä harjoittelun intensiteetti. Tavoitteena on, että kaikki seuran harrastajat osallistuvat seuran joulu- ja kevätnäytöksiin.

Seuran tavoitteena on tarjota jatkossakin lasten voimistelukoulu- ja voimistelun harrasteryhmiä kaikissa ikäluokissa sekä mahdollisuus harrastaa voimistelua useampana päivänä viikossa. Toiminnan monipuolisuuden takaavat harraste- ja terveysliikunnan ryhmät eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Lasten liikunnassa tärkeänä tavoitteena on laadukkaan ja monipuolisen harrasteliikunnan jatkuvuus. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada lapsena aloitettu harrastus jatkumaan koko nuoruuden. Näihin tavoitteisiin pyritään huolehtimalla ohjaajien koulutuksesta, kehittämällä tuntitarjontaa ja ideoimalla uusia toimintamalleja.

Harrastetoiminnan kehittäminen on tärkein kehityskohde seurassa. Monipuolisella tuntitarjonnalla halutaan tarjota lapsille ja nuorille liikuntaharrastus, joka innostaa heitä elinikäiseen liikunnan harrastamiseen.

Vuonna 2021 seuran tavoitteena on turvata lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen jatkuminen eli pystyä järjestämään koronatilanteesta huolimatta riittävän vetovoimaista toimintaa kaikenikäisillä lapsille ja nuorille. Haluamme kantaa myös yhteiskunnallisen vastuumme ja saada lapset ja nuoret pysymään liikunnan ja terveellisen elämäntavan parissa osana turvallista yhteisöä voiden henkisesti hyvin.

4  VALMENNUSTOIMINTA

Elise – Vantaan valmennusryhmien voimistelijat harjoittelevat ja kilpailevat rytmisessä voimistelussa sekä yksi valmennusryhmän joukkue joukkuevoimistelussa. Valmennusryhmien tavoitteet asetetaan valmennuslinja-, ikäluokka- ja ryhmäkohtaisesti. Lajiin sovellettu klassinen baletti kuuluu valmennusryhmien säännölliseen valmennusohjelmaan.

Seuran harraste- ja valmennustoiminnalle raamit antavaa Elise – Vantaan voimistelijan polkua päivitetään vuosittain. Syksyllä 2018 voimaan tulleet seuran valmennusjärjestelmän muutokset ovat mahdollistaneet entistä yksilöllisemmän valmennuksen valmennusryhmissä voimisteleville lapsille ja nuorille. Valmentajatoimikunta tarkistaa valmennusryhmien kokoonpanot yhteistyössä muiden valmentajien kanssa kerran vuodessa. Valmennusjärjestelmän tärkeänä tavoitteena on tarjota laadukasta ja yksilöllistä valmennusta siten että voimistelijan harjoittelu tapahtuu aina optimaalisimmassa ryhmässä. Tavoitteena on tarjota edellytykset sille, että mahdollisimman moni voimistelija pääsisi etenemään mahdollisimman pitkälle. Kaikki valmennusryhmäläiset saavat tiedon seuraavan kauden ryhmästä hyvissä ajoin huhtikuun loppuun mennessä.

Vuonna 2020 pakon edessä aloitettua ja varsin toimivaksi kehitettyä etäharjoittelua aiotaan vuonna 2021 hyödyntää mm. lomakausien yksilöllisen harjoittelun mahdollistajana. Samoin etäharjoittelua voidaan toteuttaa salivuoroperuutusten yhteydessä ja muutenkin seurassa on valmius siirtyä tarvittaessa etäharjoitteluun nopeasti. Etäharjoittelu nähdään seurassa positiivisena lisänä ja mahdollisuutena kehittää ja räätälöidä toimintaa jatkossa ennakkoluulottomasti.

Rytmisen voimistelun valmennusryhmissä keskitytään vuonna 2021 yksilöihin ja duoihin ja trioihin. Yhtenä tavoitteena on panostaa pienten lasten laadukkaaseen rytmisen voimistelun osaavaan valmennukseen ja pohjatyöhön heti alkuvaiheesta alkaen, kasvattaa ja vakiinnuttaa pienten lasten valmennusryhmätoimintaa ja pitää voimistelijat pienestä pitäen seuraan sitoutuneina. Tällä voidaan taata pitkäjänteinen ja turvallinen työ ja voimistelijanpolku kohti esimerkiksi maajoukkueuralle. Tällaisen polun toteutumisesta on jo seurassamme useita esimerkkejä.

Vuoden 2021 tavoitteina on saavuttaa loppukilpailupaikkoja nuorten SM-kilpailuissa syksyllä sekä mitalisijoja SM-duo-/trio-kilpailussa.

5  VALMENTAJATOIMIKUNTA

Elise – Vantaa on seura, jossa valmennuksellisista asioista päättävät valmentajat valmennuspäällikön johdolla. Valmentajatoimikunta tekee myös valinnat seuran edustajista kansainvälisiin kilpailuihin ja, tapahtumiin tai osallistujista kansainvälisiin leireihin. Elise – Vantaalla on toiminut vuodesta 2018 valmentajatoimikunta, jonka seuran valmennuspäällikkö kokoaa aina vuodeksi kerrallaan. Elise – Vantaan valmentajatoimikunnan jäsenet vuonna 2021 ovat Diana Hietapakka, Sirja Lepistö, Terhi Neuvonen ja Taru Kankainen.

6  KOULUTUSTOIMINTA

Koulutus on seuran toiminnan laadun takaajana keskeisessä asemassa. Seura tarjoaa koulutusta, ohjausta ja valmennusta voimistelijoille, valmentajille, tuomareille sekä seuran luottamushenkilöille. Uusien ohjaajien osaamisen varmistamiseksi Elise – Vantaa kouluttaa uudet työntekijänsä Voimisteluliiton voimistelukouluohjaajakoulutuksessa.

Seuran sisäisten koulutusten lisäksi ohjaajille ja valmentajille tarjotaan mahdollisuus osallistua Suomen Voimisteluliiton ohjaaja-, valmentaja- ja tuomarikoulutuksiin vuonna 2021 tapauskohtaisesti ja erityistä harkintaa käyttäen niin taloudellisista syistä kuin koronatilanteestakin johtuen. Seuran tavoitteena on kehittää erityisesti lajiosaamista valmennuksessa. Seuran jäseniä voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa seuraan koululaisten TET-harjoitteluun.

Elise – Vantaa kouluttaa omia valmentajiaan voimistelutuomareiksi. Seuralla on muiden voimisteluseurojen tapaan velvoite sakon uhalla taata riittävä määrä koulutettuja tuomareita niihin kilpailuihin, joihin seuran voimistelijat osallistuvat. Vuonna 2021 seurassa toimii 11 seuran kouluttamaa tuomaria. Korkeimman kansallisen tason (Taso 1) tuomareita Elise – Vantaassa ovat Diana Hietapakka, Taru Kankainen, Terhi Neuvonen ja Julia Romanyuk. Jonna Nuutinen ja Wilma Heikkinen omaavat 2- tason tuomarikortin. Startti-II-tason tuomarikortti on Ronja Granholmilla, Sirja Lepistöllä ja Annu Sierilällä. Starttikortti on Emma Lehtikalliolla ja Siiri Kaskilahdella.

7  TAPAHTUMAT, KILPAILUT JA LEIRITOIMINTA

Tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen ovat olleet oleellinen osa seuran taloudenpitoa.

Varainhankinta mahdollistaa sen, että harrastusmaksut niin harraste- kuin valmennusryhmissäkin voidaan pitää kohtuullisina.

Vuonna 2020 jouduimme seurassa perumaan käytännössä kaikki suunnitellut varainhankintatapahtumat eli keväällä 2020 yksi Stara-tapahtuma, rytmisen voimistelun SM-kisat, kevätnäytös, syksyllä rytmisen voimistelun luokkakilpailut marraskuulta sekä joulunäytös. Peruuntumisilla on ollut huomattavat vaikutukset seuran talouteen, ja toimintaa onkin jouduttu sopeuttamaan dramaattisesti mm. lomautuksilla.

Koronapandemian vuoksi edelleen kaikkia tulevia tapahtumia on suunniteltava vahvalla ehdollisuudella. Tapahtumien toteutuminen myös vuonna 2021 on kiinni koronaan liittyvistä kokoontumisrajoituksista sekä – kuten aina – mahdollisuuksista saada Vantaan kaupungilta tiloja tapahtuminen järjestämistä varten.

Vuoden 2021 toimintakaudelta on tammi-helmikuulta jouduttu perumaan jo seuran näytöstapahtuma sekä rytmisen voimistelun luokkakilpailut.

Kevään aikana tavoitteena on järjestää seuran oma Stara-tapahtuma sekä kevätnäytös. Syksylle haetaan rytmisen voimistelun luokkakilpailuja. Suunnitelmissa on myös järjestää syksyllä seuran oma rytmisen voimistelun cup-kilpailu sekä seuran oma joulunäytös.

Jos kauppakeskus Jumbossa järjestetään jälleen Pyöreät päivät keväällä ja/tai syksyllä, pyrimme jatkamaan yhteistyötä esittelemällä toimintaamme voimistelijoiden näytöksin. Tapahtuma antaa harrastajille mahdollisuuden saada esiintymiskokemusta ja esitellä seuran toimintaa.

Kun tilanne normalisoituu, järjestetään Avoimet ovet -tapahtumia ja kilpailuihin valmistavia kontrolliharjoituksia, jolloin vanhemmat ja perheenjäsenet voivat tulla ryhmästä riippuen seuraamaan lasten harjoituksia tai liikkumaan yhdessä lapsen kanssa. Valmennusryhmien omat kontrolliharjoitukset ovat tapahtumia joiden tavoitteena on antaa voimistelijoille kokemusta esiintymisestä kilpailunomaisessa tilanteessa ja esittää taitoja perheelle, ystäville ja tuttaville sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tarjota elämyksiä harrastajille.

Tavoitteena on järjestää perinteisesti kesäkuussa Elise – Vantaan avoimet lasten liikunnalliset päiväleirit. Valmennusryhmille seuran omat leirit ja tehopäivät tulevat näillä näkymin ajankohtaiseksi vasta kesälomien jälkeen koronatilanteesta johtuen. 

8  VIESTINTÄ

Seuran viralliset tiedotuskanavat ovat seuran kotisivujen lisäksi seuran jäsenrekisteri sekä erilliset harrastajille jaettavat kausitiedotteet. Valmennusryhmille järjestetään lisäksi vanhempainiltoja tai infotilaisuuksia vähintään kerran kaudessa. Koronan takia käyttöön otetut etävanhempainillat ovat osoittautuneet toimiviksi, joten niitä tullaan jatkamaan tulevaisuudessakin. Etäyhteydellä vanhempien osallistumisaktiivisuus on ollut selvästi korkeampaa kuin perinteisissä vanhempainilloissa. Etäkokouksia on pystytty kutsumaan koolle ketterästi ja ne ovat olleet käytössä myös hallituksen ja valmentajien kokoontumisissa.

Virallisten tiedotuskanavien lisäksi Elise – Vantaa toimii myös sosiaalisessa mediassa. Kehityskeskustelut käydään lasten valmennusryhmissä voimistelevien kanssa kerran vuodessa, edistyneempien valmennusryhmissä tarjotaan mahdollisuus keskusteluun kahdesti vuodessa.

Valmennusryhmissä valitaan kausikohtaisesti yhteysvanhempi, joka hoitaa tiedonkulkua valmentajan, seuran ja vanhempien välillä. Yhteysvanhemmalla on käytössä ryhmän vanhempien Whatsapp-ryhmä tiedonkulun helpottamiseksi ja vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseksi. Vuodesta 2018 Facebookissa on toiminut ryhmä Elise – Vantaan vanhemmille. Kaikki virallinen tiedonkulku seurasta vanhemmille ja voimistelijoille hoidetaan edelleen sähköpostitse, eikä ketään vanhempaa voida velvoittaa perustamaan FB-profiilia saadakseen tietoa seuran toiminnasta. Seurassa toimiva vanhempaintyöryhmä muodostuu valmennusryhmien yhteysvanhemmista.

Seuran sisäistä tiedonkulkua hoidetaan pääasiassa sähköpostitse. Kaikilla seuran työntekijöillä on käytössään seuran sähköpostiosoite, joka on muotoa etunimi.sukunimi(at)elisevantaa.fi.

9  YHTEISTYÖ

Elise – Vantaa tekee yhteistyötä Vantaalla Veromäen koulun, Vantaan kansainvälisen koulun ja Pakkalan oppimis- ja informaatiotalon (Point), Kartanonkosken koulun ja monitoimikeskus Lumon, Aviapoliksen suuralueella toimivien urheiluseurojen sekä muiden toimijoiden kanssa.  Yhteistyötä tehdään myös Suomen Voimisteluliiton, Vantaan kaupungin, Kisakallion Urheiluopiston ja ProCoachK:n kanssa. Yhteistyö jatkuu tilitoimisto Countmaster Oy:n kanssa.

Kaudella 2017–2018 aloitettu yhteistyö Suomen Urheiluakatemian kanssa lajirajat ylittävän Urhea- toiminnan merkeissä jatkuu vuonna 2021. Urhea-toiminnalla vahvistetaan tavoitteellisesti harrastavien yläkouluikäisten nuorten mahdollisuuksia koulunkäynnin ja urheilun tehokkaaseen yhdistämiseen. Yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa nuorten työllistämiseksi kesätöihin seurassa kesäsetelin tuomalla tuella jatketaan.

Sponsorien hankkiminen on erittäin haasteellista etenkin vallitsevassa yhteiskunnan ja yritysten epävarmassa tilanteessa. Pitkällä tähtäimellä seuran tavoitteena on kuitenkin löytää yhteistyökumppaneita ja sponsoreita tukemaan esimerkiksi yksittäisiä, potentiaalisia seuran voimistelijoita harrastuskustannuksissa.