ELISE- VANTAAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2019

SISÄLLYSLUETTELO
1 YLEISTÄ ……………………………………………………………………………………………………2
2 TOIMINNAN TAVOITTEET ……………………………………………………………………………………………………2
3 HARRASTELIIKUNTA ……………………………………………………………………………………………………3
4 VALMENNUSTOIMINTA ……………………………………………………………………………………………………4
5 VALMENTAJATOIMIKUNTA ……………………………………………………………………………………………………5
6 KOULUTUSTOIMINTA ……………………………………………………………………………………………………5
7 TAPAHTUMAT ……………………………………………………………………………………………………5
8 VIESTINTÄ ……………………………………………………………………………………………………6
9 YHTEISTYÖ ……………………………………………………………………………………………………7

1 YLEISTÄ


Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Vantaa ry (Elise – Vantaa, Elise – V) on Vantaalla toimiva Suomen Voimisteluliiton jäsenseura. Seuran toimintaa ja taloutta suunnittelee, kehittää sekä ylläpitää hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä hallituksen muut jäsenet. Seurassa toimii osa-aikainen seurakoordinaattori, joka vastaa jäsen- ja maksuasioista. Seurassa toimii tällä hetkellä noin 18 ohjaajaa, valmentajaa ja/tai apuohjaajaa.
Perheiden tuki ja osallistuminen seuran toimintaan on tärkeää voimistelua harrastavan lapsen kannalta. Vanhemmat voivat verkostoitua ja sopia yhdessä käytännön järjestelyistä, esimerkiksi
kuljetuksista harjoituksiin, leireille sekä kilpailuihin. Seuran tapahtumat järjestetään pääasiassa talkoovoimin, joten perheiden osallistuminen toimintaan on erittäin tärkeää tapahtumien toteutumisen kannalta. Onnistuneen talkootoiminnan ja varainkeruun avulla on mahdollista tarjota jäsenille entistä parempaa ja monipuolisempaa toimintaa.

2 TOIMINNAN TAVOITTEET


Voimistelu- ja urheiluseura Elise – Vantaa ry:n toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen mahdollisuus harrastaa voimistelua monipuolisesti haluamallaan tasolla. Tavoitteena on tarjota iloa, elämyksiä ja positiivisia kokemuksia liikuntaharrastuksen parissa sekä herättää elinikäinen innostus
liikunnan harrastamiseen. Elise – Vantaan toiminta jakautuu lasten voimistelukouluihin sekä rytmisen voimistelun harraste-, esivalmennus- ja valmennusryhmiin. Joukkuevoimistelutoimintaa
Elise – Vantaalla on yhden joukkueen verran 12-14 -vuotiaiden sarjassa.
Seuran tavoitteena on tarjota kohtuuhintainen ja kaikkien saatavilla oleva liikuntaharrastus. Tavoitteena on, että kaikille toiminnassa mukana oleville voimistelijoille voitaisiin tarjota ryhmä, joka vastaa heidän taitotasoaan ja toiveitaan mahdollisimman hyvin. Pääasiassa Vantaan Aviapoliksen suuralueella Pakkalassa toimivat ryhmät mahdollistavat alueen lapsille mukaanpääsyn liikunta- ja
voimisteluharrastuksen pariin lähellä kotia.
Elise – Vantaan tavoitteena on luoda hyvät toimintaedellytykset, tarjota asialliset toimintaan soveltuvat harjoitustilat sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuran tavoitteena on kehittää yhteistyötä Vantaan kaupungin liikuntatoimen sekä alueella toimivien koulujen ja muiden urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Tavoitteena on saada valmennusryhmille salivuoroja Lumon liikuntahallista, joissa on rytmisen voimistelun vaatima riittävä kattokorkeus. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on keskittää toimintaa Pointin liikuntasaliin, jossa on riittävän suuri sali sijoittaa kokonainen matoista muodostettu kilpailualue sekä korkea katto. Pointissa on mahdollista myös harjoitella useampi ryhmä samaan aikaan, jolloin kaupungin tilat tulevat hyödynnettyä maksimaalisesti. Oikeanlaiset tilat yhdessä Vantaan kaupungin taloudellisen tuen kanssa ovat
edellytyksenä harraste- ja valmennustoiminnan nykyisen tason ylläpitämiselle sekä toiminnan kehittämiselle.


3 HARRASTELIIKUNTA


Harrasteliikunnan kehittäminen ja monipuolistaminen on ollut seuran yleistavoite toiminnan alusta lähtien. Seuran tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen kaikenikäisille
lapsille ja nuorille. Tuntivalikoimaa kehitetään seuralle myönnettyjen salivuorojen antamissa rajoissa seuran sääntöjen, jäsenkunnan toiveiden sekä Suomen Voimisteluliiton toimintaperiaatteiden mukaisesti. Harrastetoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille terveellinen liikuntaharrastus lähellä kotia.
Terveysliikuntaryhmien emotionaalisina tavoitteina ovat liikunnan ilo, elämykset ja onnistumisen kokemukset. Tärkeimpiä sosiaalisia tavoitteita ovat yhdessä tekeminen, toisen huomioiminen ja toisilta oppiminen. Tärkeimpinä motorisina tavoitteina ovat lapsen kehitysvaiheelle ominaisten liikkeiden monipuolinen harjaannuttaminen. Harrastajien on mahdollista tutustua voimistelun eri muotoihin ja valita kiinnostuksensa mukaisesti harrastusryhmä sekä harjoittelun intensiteetti.
Tavoitteena on, että kaikki seuran harrastajat osallistuvat seuran joulu- ja kevätnäytöksiin.
Seuran tavoitteena on tarjota jatkossakin lasten voimistelukoulu- ja voimistelun harrasteryhmiä kaikissa ikäluokissa sekä mahdollisuus harrastaa voimistelua useampana päivänä viikossa. Toiminnan
monipuolisuuden takaavat harraste- ja terveysliikunnan ryhmät eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Lasten liikunnassa tärkeänä tavoitteena on laadukkaan ja monipuolisen harrasteliikunnan jatkuvuus. Pitkän
tähtäimen tavoitteena on saada lapsena aloitettu harrastus jatkumaan koko nuoruuden. Näihin tavoitteisiin pyritään huolehtimalla ohjaajien koulutuksesta, kehittämällä tuntitarjontaa ja ideoimalla uusia toimintamalleja.
Harrastetoiminnan kehittäminen on tärkein kehityskohde seurassa. Monipuolisella tuntitarjonnalla halutaan tarjota lapsille ja nuorille liikuntaharrastus, joka innostaa heitä elinikäiseen liikunnan harrastamiseen. Harrasteryhmien tuntitarjontaa on tarkoitus parantaa merkittävästi tavoitteena vastata kasvaneeseen voimistelutoiminnan kysyntään Aviapoliksen ja Vantaan alueella.
Tavoitteena on saada tuntivalikoimaan mukaan muutaman vuoden tauon jälkeen Voimistelukoulun sekaryhmiä tytöille ja pojille, poikien omia temppujumpparyhmiä sekä toimintaa perheille perheliikunnan tai vanhempi-lapsi toiminnan muodossa. Harrasteryhmien uudelleen organisointi on syksystä 2017 lähtien antanut nuorille mahdollisuuden harrastevoimisteluun useampana, kuin yhtenä päivänä viikossa. Myös nuortentoimintaa tullaan kehittämään edelleen vuonna 2019. Yhtenä tavoitteena on ottaa nuoret mukaan toiminnan ideointiin ja lisätä näin osallisuutta seuran
toiminnassa.


4 VALMENNUSTOIMINTA

Elise – Vantaan voimistelijat harjoittelevat ja kilpailevat rytmisessä voimistelussa sekä yksi valmennusryhmän joukkue joukkuevoimistelussa. Valmennusryhmien tavoitteet asetetaan
valmennuslinja-, ikäluokka- ja ryhmäkohtaisesti. Lajiin sovellettu klassinen baletti kuuluu valmennusryhmien säännölliseen valmennusohjelmaan. Rytmisen voimistelun valmennusryhmien
harjoitteluun kuuluvat lisäksi yhteistyössä Fysioterapia Kropan kanssa toteutetut kehonhuoltotunnit.
Vapaaehtoista mentaalivalmennusta tarjotaan kevätkaudella 2019 valmennusryhmien voimistelijoille, syksystä 2019 se tulee osaksi valmennusta ikäkausilinjan valmennusryhmissä.
Seuratoiminnan kehittämisprojektin puitteissa on luotu Elise – Vantaan voimistelijan polku, joka antaa raamit niin seuran harraste- kuin valmennustoiminnalle. Voimistelijan polkua päivitetään
vuosittain. Syksyllä 2018 voimaan tulleet seuran valmennusjärjestelmän muutokset ovat mahdollistaneet entistä yksilöllisemmän valmennuksen valmennusryhmissä voimisteleville lapsille ja nuorille. Valmentajatoimikunta tarkistaa valmennusryhmien kokoonpanot yhteistyössä muiden valmentajien kanssa kerran vuodessa. Valmennusjärjestelmän tärkeänä tavoitteena on tarjota laadukasta ja yksilöllistä valmennusta siten että voimistelijan harjoittelu tapahtuu aina optimaalisimmassa ryhmässä. Tavoitteena on tarjota edellytykset sille, että mahdollisimman moni voimistelija pääsisi etenemään mahdollisimman pitkälle. Kaikki valmennusryhmäläiset saavat
tiedon seuraavan kauden ryhmästä hyvissä ajoin huhtikuun loppuun mennessä.
Rytmisen voimistelun painopistealueet lähitulevaisuudessa ovat pre-nuorten ja nuorten joukkueiden sekä yksilöiden valmennuksessa. Tavoitteena on jatkaa Elise – Vantaan kehittämistä
laadukkaana ja vahvana rytmisen voimistelun osaajana Vantaalla.
Joukkuevoimistelua jatketaan Ariel ryhmän kanssa, mutta joukkuevoimistelutoimintaa ei kasvateta seurassa.
Kilpailujärjestelmä uudistuu syksyllä 2019, kun merkkijärjestelmä tulee osaksi järjestelmää. Elise – Vantaa on mukana Voimisteluliiton merkkijärjestelmän pilotoinnissa keväällä 2019. Lähitulevaisuuden kilpailullisia tavoitteita rytmisessä voimistelussa on saavuttaa loppukilpailupaikkoja yksilöiden SM-kilpailuissa sekä naisten että nuorten sarjoissa. Arvokilpailujen mitalitavoitteet ovat pre-nuorten ja nuorten SM- joukkuekilpailuissa. Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa tavoitteena on seuran urheilijan valitseminen maajoukkueen haastajaryhmään sekä joukkue ja duo edustus vuoden 2020 PM-kilpailuissa Ruotsissa.


5 VALMENTAJATOIMIKUNTA


Elise – Vantaa on seura, jossa valmennuksellisista asioista päättävät valmentajat valmennuspäällikön johdolla. Valmentajatoimikunta tekee myös valinnat seuran edustajista kansainvälisiin kilpailuihin ja,
tapahtumiin tai osallistujista kansainvälisiin leireihin. Elise – Vantaalla on toiminut vuodesta 2018 valmentajatoimikunta, jonka seuran valmennuspäällikkö kokoaa aina vuodeksi kerrallaan. Elise –
Vantaan valmentajatoimikunnan jäsenet vuonna 2019 ovat Diana Hietapakka, Sirja Lepistö, Terhi, Neuvonen ja Taru Kankainen.


6 KOULUTUSTOIMINTA


Koulutus on seuran toiminnan laadun takaajana keskeisessä asemassa. Seura tarjoaa koulutusta, ohjausta ja valmennusta voimistelijoille, valmentajille, tuomareille sekä seuran luottamushenkilöille.
Uusien ohjaajien osaamisen varmistamiseksi Elise – Vantaa kouluttaa uudet työntekijänsä Voimisteluliiton voimistelukouluohjaajakoulutuksessa. Seuran sisäisten ja sisarseura Elisen koulutusten lisäksi ohjaajille ja valmentajille tarjotaan
mahdollisuus osallistua Suomen Voimisteluliiton ohjaaja-, valmentaja- ja/tai tuomarikoulutuksiin. Seuran tavoitteena on kehittää erityisesti pienten lasten ryhmiä ohjaavien ohjaajien ja valmentajien osaamista. Seura tarjoaa myös mahdollisuuden koululaisten TET – harjoitteluun, liikunta-alan ammattiin opiskelevien nuorten työssäoppimisjaksoihin sekä oppisopimuskoulutukseen.
Elise – Vantaa kouluttaa omia valmentajiaan voimistelutuomareiksi. Seuralla on muiden voimisteluseurojen tapaan velvoite sakon uhalla taata riittävä määrä koulutettuja tuomareita niihin kilpailuihin, joihin seuran voimistelijat osallistuvat. Vuonna 2019 seurassa toimii 9 seuran kouluttamaa tuomaria. Korkeimman kansallisen tason (Taso 1) tuomareita Elise – Vantaassa ovat Taru Kankainen, Terhi Neuvonen ja Julia Romanyuk. Jonna Nuutinen ja Diana Hietapakka omaavat 2-tason tuomarikortin. Startti eli 3-tason kortti on Ronja Granholmilla, Wilma Heikkisellä, Emma Lehtikalliolla ja Siiri Kaskilahdella.


7 TAPAHTUMAT


Elise – Vantaa on järjestänyt keväisin koko seuran harrastetoiminnan kattavan voimistelunäytöksen
Vantaalla. Yhteinen joulunäytös sisarseura Elisen kanssa on järjestetty Helsingissä. Vuonna 2019 Elise – Vantaa järjestää seuran harrastajien kevään voimistelunäytöksen äitienpäivänä 12.5. Myös
joulunäytös järjestetään oman seuran näytöksenä joulukuussa mikäli Vantaan kaupungin liikuntapalvelut myöntää seuralle vuoron Lumosta. Elise – Vantaan tavoitteena on olla laajemmin mukana myös näytöstoiminnassa yhteistyössä eri toimijoiden ja yritysten kanssa. Jumbon Pyöreät päivät kaksi kertaa vuodessa antaa mahdollisuuden harrastajille saada esiintymiskokemusta ja
esitellä seuran toimintaa.
Kauden aikana järjestetään lisäksi ”Avoimet ovet” –tapahtumia ja/tai kilpailuihin valmistavia kontrolliharjoituksia, jolloin vanhemmat ja perheenjäsenet voivat tulla ryhmästä riippuen
seuraamaan lasten harjoituksia tai liikkumaan yhdessä lapsen kanssa. Valmennusryhmien omat kontrolliharjoitukset ovat tapahtumia joiden tavoitteena on antaa voimistelijoille kokemusta
esiintymisestä kilpailunomaisessa tilanteessa ja esittää taitoja perheelle, ystäville ja tuttaville sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tarjota elämyksiä harrastajille. Tapahtumien lisäksi järjestetään harrastajille ja valmennusryhmille seuran omia leirejä ja tehopäiviä joko kotisalilla tai urheiluopistoilla.
Elise – Vantaa järjestää perinteisesti kesäkuussa avoimet lasten liikunnalliset päiväleirit ja tavoitteena on järjestää ensi kertaa vastaavia eripituisia päiväleirejä myös loppukesästä 29.7. – 7.8.
Elise – Vantaa järjestää maaliskuussa yhteistyössä Voimisteluliiton kanssa Stara kilpailutapahtuman.
Seura järjestää myös marraskuussa 2019 rytmisen voimistelun luokkakilpailut, jos Voimisteluliitto myöntää seuralle kilpailujen järjestämisoikeudet.


8 VIESTINTÄ


Seuran viralliset tiedotuskanavat ovat seuran kotisivujen lisäksi seuran jäsenrekisteri sekä erilliset harrastajille jaettavat kausitiedotteet. Valmennusryhmille järjestetään lisäksi vanhempainiltoja tai infotilaisuuksia vähintään kerran kaudessa. Virallisten tiedotuskanavien lisäksi Elise – Vantaa toimii myös sosiaalisessa mediassa (mm. Facebook, Instagram). Vanhemmat voivat myös halutessaan pyytää vastuuvalmentajilta ns. vanhempien varttia, jossa on mahdollista kerran vuodessa käydä läpi oman lapsen voimisteluun liittyviä asioita.
Valmennusryhmissä valitaan kausikohtaisesti yhteysvanhempi, joka hoitaa tiedonkulkua valmentajan, seuran ja vanhempien välillä. Yhteysvanhemmalla on käytössä ryhmän vanhempien whatsapp ryhmä tiedonkulun helpottamiseksi ja vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseksi. Vuodesta 2018 Facebookissa on toiminut Facebook ryhmä Elise – Vantaan vanhemmille. Kaikki virallinen
tiedonkulku seurasta vanhemmille ja voimistelijoille hoidetaan edelleen sähköpostitse, eikä ketään vanhempaa voida velvoittaa perustamaan FB-profiilia saadakseen tietoa seuran toiminnasta.
Seurassa toimiva vanhempaintyöryhmä muodostuu valmennusryhmien yhteysvanhemmista. Toimintaa on tavoitteena kehittää kauden 2019-2020 aikana ja kannustaa perheitä yhä enenevässä määrin mukaan seuratoimintaan.
Seuran sisäistä tiedonkulkua hoidetaan pääasiassa sähköpostitse. Kaikilla seuran työntekijöillä on käytössään seuran sähköpostiosoite, joka on muotoa etunimi.sukunimi(at)elisevantaa.fi.
Elise – Vantaan tavoitteena on edelleen kehittää niin seuran sisäistä kuin ulkoista viestintää ja vastata myös tätä kautta paremmin niin työntekijöidensä kuin jäsentensä tarpeisiin ja toiveisiin. Kotisivuille perustetaan vuonna 2019 omat erilliset sivut seuran valmentajille ja hallitukselle tavoitteena parantaa ja nopeuttaa tiedonkulkua. Seurassa on käytössä perehdytysopas uusille työntekijöille. Kattavaa tietopankkia voivat hyödyntää kaikki seuran työntekijät. Seuran työntekijöiden ja luottamushenkilöiden talousohjeeseen on kerätty voimassa olevat käytänteet ja ohjetta päivitetään säännöllisesti.


9 YHTEISTYÖ


Elise – Vantaa tekee yhteistyötä Vantaalla Veromäen koulun, Vantaan kansainvälisen koulun ja Pakkalan oppimis- ja informaatiotalon (Point), Kartanonkosken koulun ja monitoimikeskus Lumon, Aviapoliksen suuralueella toimivien urheiluseurojen sekä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Suomen Voimisteluliiton, Vantaan kaupungin , Kisakallion Urheiluopiston, Kisakeskuksen, Fysioterapia Kropan ja Pro-Coachin kanssa. Yhteistyö jatkuu myös tilitoimisto Nettomaster OY:n kanssa.
Kaudella 2017–2018 aloitettu yhteistyö Suomen Urheiluakatemian kanssa lajirajat ylittävän Urheatoiminnan merkeissä jatkuu kaudella 2019-2020. Urhea-toiminnalla vahvistetaan tavoitteellisesti harrastavien yläkouluikäisten nuorten mahdollisuuksia koulunkäynnin ja urheilun tehokkaaseen yhdistämiseen. Yhteistyötä laajennetaan tarvittaessa myös toisen asteen oppilaitoksiin tavoitteellisesti harjoittelevien urheilijoiden opintopolun etenemisen mukaan. Yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa nuorten työllistämiseksi kesätöihin seurassa kesäsetelin tuomalla tuella jatketaan.
Tavoitteena on käynnistää syksyllä 2019 yhteistyö Sporttia kaikille – hankkeen kanssa ja olla näin edistämässä avointa ja tavoittavaa liikuntakulttuuria.